Your slogan here

Môj Prvý Anál, Začala Som Milovať Análny Sex

Pre mužov lákavé dobrodružstvo a šanca zapichnúť vlajku na neprebádanom území, pre ženy večná sexuálna dilema. Dъfam preto, ћe tбto skromnб prбca, ktorб je urиenб k samolieиbe homosexuбlnych psychopatov bude nбpomocnб vљetkэm Vбm homosexuбlom, ktorн sa z tej Vaљej odpornej homosexuбlnej psychopatickej poruchy chcete lieиiќ, a v podstate vlastne nielen Vбm samotnэm homosexuбlom, ale ћe tбto skromnб prбce bude ъplne rovnako tak nбpomocnб a uћitoиnб aj vљetkэm Vбm ostatnэm, ktorн trpнte aj akэmikoѕvek inэmi nedostatkami a odchэlkami v sociбlnej a psychologickej sexuбlnej sfйre, a ъprimne tъћite si v sexuбlnej oblasti u Vбs samэch urobiќ si aspoт akэ takэ poriadok.
Samozrejme, ћe vљetky tieto vyљљie spomenutй psychologickй terapeutickй metуdy je v zбujme ъspeљnej lieиby postihnutйho homosexuбlneho pacienta иi pacientky moћnй podѕa potreby aj rфznymi spфsobmi vzбjomne kombinovaќ, priиom sa иo do formy a metуdy prihliada aj na zmysel pre humor u postihnutйho homosexuбlneho pacienta иi pacientky.
Zmieтujem sa tom preto, aby som zdфraznil, ћe tieto moje vtedajљie predstavy tom, ako by mal byќ lieиenэ homosexuбlny pacient neboli motivovanй nejakou osobnou nenбvisќou voиi homosexuбlom, ale prбve naopak boli motivovanй mojou najъprimnejљou kresќanskou lбskou k blнћnemu, respektнve tou najъprimnejљou tъћbou tэmto neљќastnэm chorэm ѕuпom neziљtne pomфcќ, aby sa vylieиili zo svojej homosexuбlnej choroby a stali sa ъplne normбlnymi ѕuпmi, ъplne normбlnymi heterosexuбlmi ako sme my vљetci ostatnн.
Aj tu však platí staré zlaté pravidlo, že ak si chceme estetickou operáciou umelo zdvihnúť nízke sebavedomie a koordináciu s vlastným telom, nepodarí sa nám to a budeme podobne skľúčené ako pred operáciou alebo sa zameriame na iný objekt svojich telesných nedostatkov.
Isteћe keп nejakб ћena okupuje kъpeѕтu na tak extrйmne dlhъ dobu, tak medzi samэmi muћmi si obиas aj poviete, ћe to tie ћeny s tou hygienou veѕmi prehбтajъ, ћe to nie je predsa normбlne a podobne, ale keп tбto ћena vyjde z kъpeѕne von, tvбrite sa akoby niи, pretoћe veѕmi dobre viete, ћe medzi ћenami je takйto sprбvanie sa eљte stбle v rбmci normбlneho sprбvania sa.
Isteћe nepopieram, ћe sъ aj takн homosexuбlni psychopati, ktorн sa z takejto situбcie na jednej strane aj teљia, pretoћe v podstate ъplne rovnako ako ostatne ъplne kaћdэ psychopat je rбd, keп sa stбva stredobodom pozornosti zo strany verejnosti, keп sa jeho psychopatickэm tъћbam” venuje nielen pozornosќ masmйdiн, ale keп je vo svojej psychopatickej ъchylke eљte dokonca aj zo stany zdravэch ѕudн” - tj. novinбrov a reportйrov velebiacich, chvбliacich a propagujъcich homosexualitu ako ъdajnэ prejav div nie modernйho ћivotnйho љtэlu” psychologicky podporovanэ.
Bursada Bugün

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free